Hội Trường TTVH Huyện Lục Nam

CÔNG TRÌNH: HỘI TRƯỜNG TTVH HUYỆN LỤC NAM
Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô – Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang
Chủđầutư: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đông Dương
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Lê Thị Thúy Hồng; KTS Nguyễn Hữu Đăng