Khu Xử Lý Chất Thải Rắn

TÊN DỰ ÁN: QUY HOẠCH KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẬP TRUNG, HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH
Quy mô: 15,6ha
Địa điểm: Xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đông Dương
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Nguyễn Hữu Đăng