Trung Tâm Quan Trắc Tài Nguyên Môi Trường

CÔNG TRÌNH: PHÒNG THÍ NGHIỆM- TRUNG TÂM QUAN TRẮC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH
Địa điểm: Đường Hai Bà Trưng – Thành Phố Bâc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh Chủ đầutư: Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đông Dương
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Nguyễn Thạc Tú Anh